SIMPRACT - Tranzitia de la scoala la viata activa prin practica si crearea de intreprinderi simulate
(Aprilie 2014 - Decembrie 2015)
Pagina oficiala a proiectului: http://www.simpract.ro/
Finantatorul proiectului:  
Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Promotorul proiectului:
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR)
Date de contact:
Adresa: Str. Valter Maracineanu, nr. 1-3, intrarea 1, Sector 1, 010155, Bucuresti, Romania

Telefon: +40 21 312 6893

Fax: +40 21 312 9198

Email: office@smeprojects.ro

Pagina web: www.cnipmmr.ro

Parteneri in proiect:
1. Universitatea "Dunãrea de Jos" din Gala?i
Adresa: Str. Domneascã, nr. 47, Gala?i, RO-800008, România

Telefon: +40.336.130.109

Fax: +40.236.461.353

Email: rectorat@ugal.ro

Pagina web: http://www.ugal.ro

2. ASE - Academia de Studii Economice din Bucure?ti
Adresa: Pia?a Romanã, nr. 6, Bucure?ti, România

Telefon: 0040 21 319 19 67

Fax: 0040 21 319 19 67

Pagina web: http://www.ase.ro

3. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Adresa: Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România

Telefon: 0040 269 217 989

Fax: 0040 269 217 887

Email: rector@ulbsibiu.ro

Pagina web: http://www.ulbsibiu.ro

4. Universitatea „Ovidius” din Constan?a
Adresa: Bd. Mamaia, nr. 124, Aleea Universitã?ii, nr. 1, Constan?a, România

Telefon: 0241-606.467; 0241-511.512

Email: rectorat2@univ-ovidius.ro

Pagina web: www.univ-ovidius.ro

5. Universitatea din Craiova
Adresa: Str. A.I. Cuza, nr. 13, Craiova, RO-200585, România

Telefon: +40.251.414.398

Fax: +40.251.411.688

Pagina web: www.ucv.ro

6. Universitatea Tehnicã „Gheorghe Asachi” din Ia?i
Adresa: Prof. dr. doc. Dimitrie Mangeron, nr. 67, Ia?i, RO-700050, România

Telefon: +40.232.278.683; +40.232.278.680; +40.232.278.688

Email: rectorat@staff.tuiasi.ro

Pagina web: www.tuiasi.ro

7. Universitatea Valahia din Targovi?te
Adresa: Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, Targovi?te, RO-130105, România

Telefon: +40.245.213.920

Pagina web: www.ecouvt.ro

8. Universitatea „Constantin Brâncu?i” din Târgu-Jiu
Adresa: Calea Eroilor, nr. 30, Tg. Jiu, Gorj, RO-210135, România

Telefon: 0253-214.307

Fax: 0253-215.794

Email: univ@utgjiu.ro

Pagina web: www.utgjiu.ro

9. PTIR - Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România
Adresa: Str. Blanduziei, nr. 1, București, Sector 2, Rom�nia

Telefon: +40.21.310.77.10

Fax: +40.31.824.15.91

Email: office@ptir.ro

Pagina web: www.ptir.ro

Scopul proiectului:
Proiectul �și propune facilitarea tranziției de la școal� la viața activ� a 7000 de studenți �nmatriculați �n sistemul național de �nv�ț�m�nt – printr-o serie de activit�ți de consiliere, orientare profesional� și acțiuni cu caracter inovator care vor conduce la dezvoltarea de competențe antreprenoriale și de aptitudini de munc� necesare inserției acestora pe piața muncii.
Obiectivele proiectului:
SIMPRACT �și propune urm�toarele:
1. S� faciliteze și s� �mbun�t�țeasc� accesul pe piața muncii pentru 7000 de studenți, prin furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesional�, prin:
- ședințe de consiliere și orientare profesional� individuale și de grup organizate �n universit�ți, �n cadrul unor workshop-uri și �n cadrul Școlii de Var�;
- servicii de consiliere și orientare profesional� �n spațiul virtual - prin utilizarea de instrumente TIC și o aplicație SmartPhone;
2. S� susțin� dezvoltarea spiritului antreprenorial și inovator �n r�ndul a minim 2250 de studenți, prin organizarea și implementarea de activit�ți de tip �ntreprindere simulat�;
3. S� �mbun�t�țeasc� inserția pe piața muncii a studenților prin intermediul stagiilor de practica �n firme reale pentru 500 de studenți.
Grupuri tinta:
Grupul țint� este format din 7000 de studenți �nmatriculați �n sistemul național de �nv�ț�m�nt.
Activitati:
A1. Activit�ți specifice de management de proiect
A2. Activit�ți de promovare și publicitate
A3. Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesional� personalizate pentru studenții incluși �n grupul țint�
A4. Desf�șurarea activit�ților de tip �ntreprindere simulat�
A5. Realizarea stagiilor de practic� pentru 500 de studenți
Rezultate:
Proiectul va contribui la atingerea urm�torilor indicatori de program:
- Num�rul de studenți sprijiniți �n tranziția de la școal� la viața activ�: 2750
- Num�rul beneficiarilor serviciilor de consiliere �n carier�: 7000
- Num�rul de studii, analize, rapoarte, strategii – tranziția de la școal� la viața activ�: 1
- Num�rul parteneriatelor �ncheiate pentru schimb de experienț� și bune practici - tranziția de la școal� la viața activ�: 25


Pagina proiectului: http://www.smeprojects.ro/simpract/