CSR for ALL - Responsabilitate Sociala pentru TOTI
(Noiembrie 2012 - Decembrie 2014)
Pagina oficiala a proiectului: http://www.csrforall.eu
Finantatorul proiectului:  
IPA Facilit�ți pentru Societatea Civil� 2011-2012 - Program multi-beneficiar - Programe de parteneriat pentru organizațiile societ�ții civile

Promotorul proiectului:
TISK - Turkish Confederation of Employer Associations
Date de contact:
Telefon: +90 (312) 4397717

Fax: +90 (312) 4397592

Email: tisk@tisk.org.tr

Pagina web: www.tisk.org.tr

Parteneri in proiect:
1. Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR)
Adresa: Str. Valter Maracineanu, nr. 1-3, intrarea 1, Sector 1, 010155, Bucuresti, Romania

Telefon: +40 21 312 6893

Fax: +40 21 312 9198

Email: office@smeprojects.ro

Pagina web: www.cnipmmr.ro

2. IOE – International Organization of Employers
Telefon: +41 22 929 00 00

Fax: +41 22 929 00 01

Email: ioe@ioe-emp.org

Pagina web: www.ioe-emp.org

3. BCM – Business Confederation of Macedonia
Telefon: +389 2 3224 762

Email: mb@bcm.mk

Pagina web: www.bcm.mk

4. CEA – Croatian Employers' Association
Telefon: +385 1 48 97 575

Fax: +385 1 48 97 580

Email: ebiserka.sladovic@hup.hr

Pagina web: www.hup.hr

5. UPCG – Montenegrin Employers Association
Telefon: +382 (0)20 209 250

Fax: +382 (0)20 209 251

Email: upcg@t-com.me

Pagina web: www.t-com.me

Scopul proiectului:
Obiectivul general este s� contribuie la dinamizarea organizațiilor societ�ții civile care au capacitate de a influența procesele decizionale și politice și care particip� activ la dezbateri publice privind democrația, drepturile omului, incluziunea social� și statul de drept.
Obiectivele proiectului:
Obiectivele specifice sunt:
- S� creasc� gradul de conștientizare și s� �nt�reasc� capacitatea rețelelor de organizații patronale din regiunea Balcanilor cu scopul de a �mbun�t�ți participarea lor la dialogul social (precum și influența lor asupra procesului de reformare a sectorului public) la nivel național și internațional
- S� creasc� gradul de conștientizare și s� �nt�reasc� capacitatea rețelelor de organizații patronale din regiune �n vederea ghid�rii �ntreprinderilor spre efecte pozitive asupra societ�ții și spre integrarea obiectivelor sociale, de mediu, a drepturilor omului și preocup�rilor pentru consumatori �n activit�țile lor profesionale și �n strategia de business.
Grupuri tinta:
Grupul țint� al proiectului este reprezentat de patroni, angajați, �ntreprinderi (IMM-uri și companii mari), organizații patronale, sindicate, instituții guvernamentale, instituții UE, alte ONG-uri interesate, universit�ți, rețele regionale și internaționale, grupuri de protecție a mediului, activiști sociali, jurnaliști și societatea civil�.
Activitati:
A1. Analiza situației actuale �n ț�rile partenere
A2. Crearea și implementarea pachetului de sprijin pentru �nt�rirea capacit�ții organizațiilor patronale privind RSC
A3. Consolidarea capacit�ții organizațiilor patronale �n domeniul RSC
A4. Activit�ți de diseminare
Rezultate:
Rezultatele estimate sunt
- Pachetul de sprijin pentru �nt�rirea capacit�ții organizațiilor patronale privind RSC. Acesta are �n vedere susținerea �ntreprinderilor, influențarea procesului de luare a deciziilor și dezvoltarea unor programe strategice comune;
- Consolidarea capacit�ții organizațiilor patronale �n domeniul RSC �n scopul de a efectua consult�ri �n timp util cu alte p�rți interesate, inclusiv organisme guvernamentale și rețele internaționale;
- Criterii de selecție pentru cele mai bune practici identificate �n domeniul RSC și aplicate la nivel local, �n conformitate cu cele mai recente evoluții ale UE, �n scopul de a promova rezultate durabile și inițiative inovatoare;
- Creșterea gradului de conștientizare a �ntreprinderilor și a altor p�rți interesare �n diverse arii tematice ale RSC prin dezvoltarea de strategii ale organizațiilor patronale și acțiuni cu vizibilitate și de diseminare.


Pagina proiectului: http://www.smeprojects.ro/csrforall/