Aproape intotdeauna este mai usor sa incepi ceva decit sa termini ceva.
Acasa
Proiecte
Proiecte in derulare
Cazuri de succes
Proiecte finalizate
Departament proiecte
Parteneri
Servicii
Mediere electronica
Creare cont utilizator
Cautare loc de munca
Cautare CV
Adaugare CV
Cariera
Achizitii
Noutati
Glosar
Adrese utile
Contact
 


 
COMPERUR - Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural
(Aprilie 2014 - Decembrie 2015)
Pagina oficiala a proiectului: http://www.comperur.ro versiunea pentru imprimanta
Finantatorul proiectului:  
Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Promotorul proiectului:
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR)
Date de contact:
Adresa: Str. Valter Maracineanu, nr. 1-3, intrarea 1, Sector 1, 010155, Bucuresti, Romania

Telefon: +40 21 312 6893

Fax: +40 21 312 9198

Email: office@smeprojects.ro

Pagina web: www.cnipmmr.ro

Scopul proiectului:
Obiectivul general al proiectului este sprijinirea sutenabilit�ții pe termen lung a zonelor rurale din regiunile de dezvoltare vizate (4 regiuni: București-Ilfov, Centru, N-E, S-V) prin dezvoltarea antreprenoriatului �n actitivit�ți non-agricole și prin programe integrate de formare profesional�, consiliere și plasare pe piața muncii a unui grup țint� din zonele rurale const�nd �n persoane inactive, persoane �n c�utarea unui loc de munc�, șomeri, persoane implicate �n agricultura de subzistenț�, manageri și angajați din rural, acord�nd o aten�ie deosebit� tinerilor, viitorilor �ntreprinz�tori (care pot genera dezvoltare local� �i oportunit��i de ocupare), membrilor de familie dependen�i și femeilor din mediul rural. Pentru maximizarea efectelor de susținere a dezvolt�rii durabile a zonelor rurale, formarea, asistarea și plasarea pe piața muncii sau inițierea �n lansarea unei afaceri a beneficiarilor susmenționati se va face �n domenii non-agricole bine fundamentate pe baza unei analize atente a potențialului de piaț� și a cererii de forț� de munc� din diferite sectoare/activit�ți economice �n regiunile vizate.
Obiectivele proiectului:
Obiectivele specifice constau �n:
1. Creșterea nivelului de informare și conștientizare a 1000 de persoane din mediul rural cu privire la alegerea unei ocupații, la evoluția pieței muncii și la posibilit�țile de formare profesional� adaptate nevoilor lor
2. Creșterea șanselor de ocupare durabil� a persoanelor din mediul rural, de la nivelul regiunilor de implementare ale proiectului, prin implicarea �n programe integrate a unui num�r de 700 de participanți
3. Facilitarea și �mbun�t�țirea accesului membrilor grupului țint� pe piața muncii prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale (210 persoane), de utilizare a noilor tehnologii informatice (150 de persoane) și de limbi str�ine (100 de persoane)
4. Diversificarea calific�rilor și competențelor membrilor grupului țint� din mediul rural, �n scopul creșterii gradului de ocupare prin furnizarea de programe de calificare �n concordanț� cu cerințele pieței muncii – 240 de persoane participante la cursurile de calificare
5. Dezvoltarea competențelor transversale ale persoanelor din zonele rurale, �n vederea facilit�rii accesului la ocupare �n activit�ți non-agricole, cu atenție special� acordat� femeilor (308 femei din mediul rural participante la programe integrate certificate) și tinerilor
6. Creșterea ratei de ocupare prin medierea a cel puțin 200 de persoane și integrarea pe piața muncii a 105 persoane din totalul participanților din zonele rurale certificați �n cadrul programelor integrate
7. Asigurarea sustenabilit�ții pe termen lung �n zonele rurale prin crearea condițiilor pentru dezvoltarea �ntreprinderilor profitabile non-agricole (100 de persoane sprijinite pentru elaborarea ideii de afaceri și 20 de persoane mentorate pentru dezvoltarea afacerii)
8. Furnizarea de oportunit�ți, nondiscriminare și egalitate de șanse pe piața muncii pentru solicitanții de loc de munc� din regiunile de implementare ale proiectului, din mediul rural
Grupuri tinta:
Grupul țint� al proiectului este compus din 1000 de persoane din mediul rural al regiunilor vizate (BI, C, N-E, S-V), defalcat astfel: 200 persoane inactive, 300 persoane �n c�utarea unui loc de munc�, 200 șomeri (din care 110 șomeri tineri �ntre 16-24 ani și 90 someri de lung� durat� (tineri șomeri, 16-24 ani, dup� șase luni de la intrarea �n șomaj și adulți șomeri, 25-64 ani, dup� o perioad� de peste 12 luni), 300 persoane implicate �n agricultura de subzistenț� (inclusiv tineri, femei, membri de familie dependenți și viitori intreprinzatori).
Activitati:
A1. Managementul proiectului
A2. Achiziții publice
A3. Servicii informare și consiliere profesional�
A4. Formare profesional� �n sectoare non-agricole
A5. Consiliere și asistenț� pentru inițierea unei afaceri �n mediul rural
A6. Servicii de plasare la locul de munc� și alte servicii de ocupare
A7. Diseminare, informare și publicitate
Rezultate:
Indicatori de realizare imediat� (output)
- Num�rul participan�ilor din zonele rurale la programe integrate: 700
- Num�r de participan�i la instruire – sustenabilitate zone rurale: 700
- Num�r de participan�i FSE din mediul rural: 1.000
- Num�r de participan�i FSE – femei: 550
- Num�r de presoane care beneficiaz� de consiliere/orientare – sustenabilitate zone rurale: 1.000
- Num�rul participan�ilor din zonele rurale: 1.000
- Num�rul participan�ilor din zonele rurale, din care: persoane ocupate �n agricultura de subzisten��: 300
- Num�rul participan�ilor la campanii de informare �i con�tientizare: 200
- Num�rul participan�ilor la programe de formare profesional�: 700
Indicatori de rezultat (result)
- Ponderea participan�ilor din mediul rural la programe integrate certifica�i (%): 75
- Ponderea participan�ilor din mediul rural la programe integrate certifica�i – femei (%): 50
- Ponderea participan�ilor din zonele rurale certifica�i �n cadrul programelor integrate, care au ob�inut un loc de munc� (%): 20
- Ponderea persoanelor care �n termen de 6 luni dup� participarea la programe integrate urmeaz� o alt� form� de preg�tire sau �i-au g�sit un loc de munc� (%): 15
- Num�r de participan�i la instruire care �i-au g�sit un loc de munc� �n termen de 6 luni – sustenabilitate zone rurale: 105
- Num�r de participan�i la instruire certifica�i – sustenabilitate zone rurale: 525
Evenimente si anexe referitoare la proiect >>
Daca doresti mai multe informatii despre acest proiect, nu ezitati sa ne contactati. Click aici !

cautare

Informatii utile
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania
 
copyright 2006 CNIPMMR | Termeni si conditii