UETPNET: Training bazat pe rețele de parteneriate universități-întreprinderi pentru perfecționarea abilităților necesare pe piața muncii, utilizând instrumente online
(Octombrie 2010 - Septembrie 2012)
Pagina oficiala a proiectului: http://www.uetpnet.eu
Finantatorul proiectului:  
Proiectul este finan�at prin Erasmus, �n cadrul Lifelong Learning Programme (Programul de �nv��are pe tot parcursul vie�ii) al Comisiei Europene.

Promotorul proiectului:
UETP Action Link/ Action Synergy S.A. (Grecia)
Date de contact:
Adresa: 1 Patroklou & Paradisou Str., 15125, Atena, Grecia

Telefon: + 30 210 6822606

Fax: + 30 210 6894576

Email: euprograms@action.gr

Pagina web: www.action.gr

Parteneri in proiect:
1. Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR)
Adresa: Str. Valter Maracineanu, nr. 1-3, intrarea 1, Sector 1, 010155, Bucuresti, Romania

Telefon: +40 21 312 6893

Fax: +40 21 312 9198

Email: office@smeprojects.ro

Pagina web: www.cnipmmr.ro

2. Universitatea POLITEHNICĂ din Bucureşti - CTANM (Romnia)
Adresa: Spl. Independentei 313, 060042 sector 6, Bucureşti, Romnia

Telefon: + 40 21 316 9575, + 40 72 143 725

Fax: + 40 21 316 9576

Email: dumitrescu.andrei@yahoo.co.uk

Pagina web: www.ctanm.pub.ro, www.pub.ro

3. Associazione SINTESI (Italia)
Adresa: c/o DICPM, viale delle Scienze, ed. 6, 90128 Palermo, Italia

Telefon: +39 091 6571654, +39 091 6572222

Fax: +39 091 6571655

Email: p.turchetta@associazionesintesi.it

Pagina web: www.associazionesintesi.it

4. Buckinghamshire New University (Regatul Unit al Marii Britanii)
Adresa: Queen Alexandra Road, High Wycombe, Buckinghamshire, HP11 2JZ

Telefon: +44 1494 522141

Pagina web: www.bucks.ac.uk

5. RTD TALOS Ltd (Cipru)
Adresa: Diogenous 1, Block A, 4th Floor, 2404, Nicosia, Cipru

Telefon: +357 22454333

Fax: +35722660009

Email: am@talos-rtd.com

Pagina web: www.talos-rtd.com

6. University of Nicosia (Cipru)
Adresa: Makedonitissas Avenue 46, 1700, Nicosia, Cipru

Telefon: +357-22841500, +357-22841694

Fax: +357-22355116

Email: vrontis.d@unic.ac.cy

Pagina web: www.unic.ac.cy

7. Universit degli Studi di Palermo (Italia)
Adresa: Piazza Marina 61, 90133, Palermo, Italia

Telefon: +39 091-6075713

Email: valenza@unipa.it

Pagina web: www.unipa.it

8. Universitatea din Granada UGR (Spania)
Adresa: Avda. del Hospicio, s/n C.P. 18071 Granada (SPAIN)

Telefon: +34 958 243 000

Fax: +34 958 243 066

Email: informa@ugr.es

Pagina web: www.ugr.es

Scopul proiectului:
Proiectul are ca scop furnizarea c�tre universit��i �i �ntreprinderi a unui instrument web ce le va permite s� implementeze o abordare bazat� pe abilit��i �n cooperarea dintre ele.
Obiectivele proiectului:
� Cre�terea �anselor de angajare ale absolven�ilor de universit��i
� Sporirea, pentru �ntreprinderi, a posibilit��ilor de a g�si lucr�tori califica�i, competen�i pentru posturile vacante
� Promovarea abord�rii bazate pe abilit��i �n descrierea calific�rilor universitare �i �n cea a posturilor din �ntreprinderi
� �mbun�t��irea transparen�ei abilit��ilor absolven�ilor de universit��i
� G�sirea de c�tre �ntreprinderi a celor mai potrivi�i candida�i pentru posturile lor
� Facilitarea, pentru universit��i, a procesului de identificare a unor posibile lacune �ntre abilit��ile oferite prin cursurile lor �i cele de care este nevoie pe pia�a muncii
� Sprijinirea ini�iativei �Noi abilit��i pentru noi locuri de munc�� a Comisiei Europene
Grupuri tinta:
Proiectul are drept grupuri �int� universit��ile �i asocia�iile universitare, �ntreprinderile �i asocia�iile de �ntreprinderi, studen�ii/ absolven�ii �i asocia�iile lor, precum �i organiza�iile intermediare, cum ar fi agen�iile de plasare a for�ei de munc�.
Activitati:
�n cadrul activit��ilor proiectului vor fi dezvoltate trei instrumente online menite s� promoveze colaborarea dintre universit��i �i �ntreprinderi. Aceste instrumente vor fi dezvoltate pe baza nevoilor identificate �n Pachetul de lucru 2 (P.L.2) �i testate pe parcursul P.L.4.:
P.L.1: Managementul �i coordonarea proiectului
P.L.2: Studiu ini�ial
P.L.3: Adaptarea �i dezvoltarea instrumentelor web
P.L.4: Testarea
P.L.5: Asigurarea calit��ii - Evaluarea
P.L.6: Diseminarea
P.L.7: Exploatarea rezultatelor
Rezultate:
� Instrument pentru compatibilizarea abilit��ilor: instrument pentru �potrivirea� abilit��ilor oferite de c�tre universit��i cu cele de care au nevoie �ntreprinderile. �ntreprinderile vor publica pe pe site-ul web posturile pe care le ofer� (locuri de munc�, internship-uri) �mpreun� cu o descriere complet� a abilit��ilor necesare pentru aceste posturi. Universit��ile vor ad�uga pe instrumentul web lista abilit��ilor absolven�ilor lor. Mai mult dec�t at�t, studen�ii din universit��i �i absolven�ii vor furniza universit��ilor o list� cu abilit��i suplimentare, precum �i posturile pe care �i le-ar dori.
� O platform� adaptat� de E-Learning: O platform� de E-Learning care va fi utilizat� pentru organizarea de seminarii pentru �ntreprinderi, sus�inute de profesori universitari, dar �i sesiuni de training, sus�inute �n comun de universit��i �i �ntreprinderi. Platforma de E-Learning va fi utilizat� de asemenea pentru corectarea lacunelor dintre abilit��ile oferite de universit��i �i cele de care au nevoie �ntreprinderile. �n momentul �n care este descoperit� o problem�, universit��ile pot oferi scurte seminarii online pentru studen�i, pentru a rezolva problema �i a completa lacuna.
� Instrumente pentru publicarea evenimentelor: Un instrument web unde vor fi publicate ini�iative comune ale universit��ilor �i �ntreprinderilor (conferin�e, seminarii, cercet�ri, programe, proiecte etc.), evenimente/ activit��i organizate de c�tre �ntreprinderi care sunt de interes pentru universit��i �i invers.
� Re�ea a participan�ilor direct interesa�i: O baz� de date ce include informa�ii ale tuturor entit��ilor implicate �n proiect. Aceasta va facilita transferul informa�iilor �i diseminarea �n cadrul proiectului. Re�eaua se va extinde pe m�sur� ce proiectul se va dezvolta. Instrumentele pentru comunicarea �n cadrul re�elei vor fi furnizate prin intermediul site-ului proiectului.
Observatii:
Acest proiect a fost finan�at cu sprijinul Comisiei Europene. Aceast� comunicare reflect� doar viziunea autorului, iar Comisia nu poate fi declarat� responsabil� pentru utilizarea informa�iilor con�inute.


Pagina proiectului: http://www.smeprojects.ro/uetpnet/