MySQL Query Error
MySQL said: Incorrect integer value: '' for column 'user_id' at row 1
CNIPMMR – Departamentul Proiecte - Project info
Dealurile din departare par inverzite.(Proverb irlandez)
Acasa
Proiecte
Proiecte in derulare
Cazuri de succes
Proiecte finalizate
Departament proiecte
Parteneri
Servicii
Mediere electronica
Creare cont utilizator
Cautare loc de munca
Cautare CV
Adaugare CV
Cariera
Achizitii
Noutati
Glosar
Adrese utile
Contact
 


 
IMCIMM - Instrumente specifice managementului bazat pe cunoaștere pentru IMM-urile din Romania
(Octombrie 2008 - August 2011)
versiunea pentru imprimanta
Finantatorul proiectului:  
Centrul National de Management Programe � CNMP
Promotorul proiectului:
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR)
Date de contact:
Adresa: Str. Valter Maracineanu, nr. 1-3, intrarea 1, Sector 1, 010155, Bucuresti, Romania

Telefon: +40 21 312 6893

Fax: +40 21 312 9198

Email: office@smeprojects.ro

Pagina web: www.cnipmmr.ro

Parteneri in proiect:
1. IPA SA - Societate comerciala pentru cercetare, proiectare si productie de echipamente si instalatii de automatizare
Adresa: Calea Floreasca 169, Corp P1, et. 4, cam. 1, sect. 1, Bucuresti, cod postal 014459, Romania

Telefon: 0040 21 318 00 55

Fax: 0040 21 316 16 20

Email: spiridon@ipa.ro

Pagina web: http://www.ipa.ro

2. ASE - Academia de Studii Economice din Bucure?ti
Adresa: Pia?a Romanã, nr. 6, Bucure?ti, România

Telefon: 0040 21 319 19 67

Fax: 0040 21 319 19 67

Pagina web: http://www.ase.ro

3. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Adresa: Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România

Telefon: 0040 269 217 989

Fax: 0040 269 217 887

Email: rector@ulbsibiu.ro

Pagina web: http://www.ulbsibiu.ro

4. INIMM - Institutul National pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii
Adresa: Soseaua Oltenitei 103, Sector 4, Bucuresti, Romania

Telefon: 0040 21 332 18 06

Fax: 0040 21 332 18 06

Email: ana@inimm.ro

Pagina web: http://www.inimm.ro

 
Scopul proiectului:
Proiectul ��i propune s� furnizeze un ghid inovativ de implementare a managementului bazat pe cunoa�tere, adaptat la specificul IMM-urilor din Rom�nia �i s� creeze un portal de cuno�tin�e a c�rui utilizare va conduce la atenuarea �golurilor� de cuno�tin�e existente la nivelul IMM-urile rom�ne�ti. Astfel, proiectul va contribui �n mod decisiv la cre�terea competitivit��ii �i la amplificarea poten�ialului inova�ional al IMM-urilor din �ara noastr�, �n contextul integr�rii Rom�niei �n Uniunea European� �i al trecerii la economia bazat� pe cunoa�tere.
Obiectivele proiectului:
Obiectivele generale ale proiectului sunt:
- cre�terea competitivit��ii IMM-urilor din Rom�nia;
- cre�terea gradului de profesionalism �i modernizarea managementului practicat �n IMM-urile din Rom�nia;
- amplificarea poten�ialului inova�ional al IMM-urilor prin implementarea de noi sisteme, metode �i tehnici manageriale specifice managementului bazat pe cunoa�tere;
- facilitarea cre�rii �i dezvolt�rii unei culturi manageriale �n IMM-urile rom�ne�ti;
- cre�terea capacit��ii IMM-urilor din �ara noastr� de a face fa�� concuren�ei crescute de pe Pia�a Unic� a Uniunii Europene.

Obiectivele specifice ale proiectului constau �n:
- elaborarea unui ghid de implementare a managementului bazat pe cunoa�tere adaptat la specificul IMM-urilor din Rom�nia;
- proiectarea �i opera�ionalizarea unui portal de cuno�tin�e destinat IMM-urilor din �ara noastr�.
Grupuri tinta:
Beneficiarii direc�i ai implement�rii proiectului vor fi:
- cele 10 IMM-uri �n care se va aplica ghidul de implementare a managementului bazat pe cunoa�tere;
- cel pu�in 5.000 de IMM-uri care se vor �nscrie �n portalul de cuno�tin�e �i care vor avea acces la datele, informa�iile �i cuno�tin�ele �ncorporate �n portal;
- partenerii de proiect, sprijini�i prin fonduri nerambursabile pentru a concepe �i opera�ionaliza proiectul axat pe elaborarea �i implementarea unor instrumente specifice managementului bazat pe cunoa�tere;

Beneficiarii finali ai proiectului sunt toate IMM-urile care vor aplica ghidul de implementare a managementului bazat pe cunoa�tere �i vor accesa �i utiliza portalul de cuno�tin�e dup� �ncetarea finan��rii acestui proiect. Av�nd �n vedere posibilit��ile de diseminare a rezultatelor � CNIPMMR are 98 de filiale �n toat� �ara � apreciem num�rul acestora ca fiind de minim 10.000.
Activitati:
Realizarea obiectivelor proiectului presupune parcurgerea urm�toarelor etape �i desf��urarea urm�toarelor activit��i:

Etapa I � Realizarea unei cercet�ri complexe a metodologiilor de implementare a managementului bazat pe cunoa�tere existente la nivel na�ional �i interna�ional

Activitatea I.1: Analiza situa�iei existente la nivel na�ional �i interna�ional �n domeniul metodologiilor de implementare a managementului bazat pe cunoa�tere
Activitatea I.2: Sintetizarea celor mai bune practici existente la nivel na�ional �i interna�ional �n domeniul metodologiilor de implementare a managementului bazat pe cunoa�tere
Activitatea I.3: Realizarea planului de asigurare a calit��ii proiectului
Activitatea I.4: Realizarea site-ului ini�ial al proiectului

Etapa II � Fundamentarea �i proiectarea unui model experimental de ghid de implementare a managementului bazat pe cunoa�tere �n IMM-urile din Rom�nia

Activitatea II.1: Conceperea unui model experimental de ghid de implementare a managementului bazat pe cunoa�tere �n IMM-urile din Rom�nia, pe baza analizei prealabile a celor mai bune practici existente la nivel na�ional �i interna�ional
Activitatea II.2: Proiectarea modelului experimental de ghid de implementare a managementului bazat pe cunoa�tere �n IMM-urile din Rom�nia
Activitatea II.3: Realizarea documenta�iei aferente modelului experimental de ghid de implementare a managementului bazat pe cunoa�tere �n IMM-urile din Rom�nia

Etapa III � Testarea �i definitivarea modelului experimental de ghid de implementare a managementului bazat pe cunoa�tere �n IMM-urile din Rom�nia

Activitatea III.1: Selectarea a 10 IMM-uri �n cadrul c�rora se va testa ghidul de implementare a managementului bazat pe cunoa�tere
Activitatea III.2: Definirea criteriilor de evaluare a func�ionalit��ii modelului experimental de ghid de implementare a managementului bazat pe cunoa�tere
Activitatea III.3: Testarea modelului de ghid de implementare a managementului bazat pe cunoa�tere
Activitatea III.4: Analiza punctelor forte �i a punctelor slabe ale modelului de metodologie identificate �n urma evalu�rii rezultatelor experiment�rii modelului
Activitatea III.5: Efectuarea corec�iilor �i perfec�ion�rilor necesare �n vederea definitiv�rii ghidului de implementare a managementului bazat pe cunoa�tere
Activitatea III.6: Definitivarea ghidului de implementare a managementului bazat pe cunoa�tere �n IMM-urile din Rom�nia

Etapa IV � Realizarea unei cercet�ri complexe a portalurilor de cuno�tin�e existente la nivel na�ional �i interna�ional

Activitatea IV.1: Analiza situa�iei existente la nivel na�ional �i interna�ional �n domeniul portalurilor de cuno�tin�e
Activitatea IV.2: Sintetizarea celor mai bune practici existente la nivel na�ional �i interna�ional �n domeniul portalurilor de cuno�tin�e
Activitatea IV.3: Realizarea unei cercet�ri la nivel na�ional pentru a identifica principalele categorii de cuno�tin�e pe care trebuie s� le �ncorporeze un portal de cuno�tin�e destinat IMM-urilor.

Etapa V � Proiectarea �i definitivarea portalului de cuno�tin�e dedicat IMM-urilor din Rom�nia

Activitatea V.1: Conceperea formei preliminare a portalului de cuno�tin�e destinat IMM-urilor din Rom�nia pe baza celor mai bune practici existente la nivel interna�ional �i a inputului primit �n urma cercet�rii realizate la nivel na�ional.
Activitatea V.2: Opera�ionalizarea portalului de cuno�tin�e destinat IMM-urilor din Rom�nia
Activizarea V.3: Optimizarea portalului pe baza comentariilor �i sugestiilor utilizatorilor �i definitivarea acestuia

Etapa VI � Diseminarea �i valorificarea rezultatelor

Activitatea VI.1: Realizarea planului de diseminare a rezultatelor proiectului
Activitatea VI.2: Elaborarea planului de exploatare �i transfer ale rezultatelor proiectului
Activitatea VI.3: Diseminarea pe scar� larg� a rezultatelor proiectului
Activitatea VI.4: Transferul rezultatelor proiectului c�tre un num�r c�t mai mare de IMM-uri
Activitatea VI.5: Identificarea, atribuirea �i respectarea drepturilor de proprietate intelectual� �n cadrul consor�iului
Rezultate:
�n urma opera�ionaliz�rii activit��ilor prev�zute �n proiect, vor rezulta:
- un ghid de implementare a managementului bazat pe cuno�tin�e �n IMM-urile din Rom�nia
- un set de bune practici existente la nivel interna�ional �n domeniul metodologiilor de implementare a managementului bazat pe cunoa�tere �n IMM-uri
- cel pu�in 10 de IMM-uri �n care se va opera�ionaliza ghidul de implementare a managementului bazat pe cunoa�tere;
- un set de bune practici existente la nivel na�ional �i interna�ional �n domeniul portalurilor de cuno�tin�e;
- portalul de cuno�tin�e destinat IMM-urilor din Rom�nia, ce va avea un puternic caracter inova�ional.
Evenimente si anexe referitoare la proiect >>
Daca doresti mai multe informatii despre acest proiect, nu ezitati sa ne contactati. Click aici !

cautare

Informatii utile
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania
 
copyright 2006 CNIPMMR | Termeni si conditii
MySQL Query Error
MySQL said: Incorrect integer value: '' for column 'user_id' at row 1